<<اطلاعیه شماره ۳۰>>

دراجرای قراردادخرید انشعاب و حق اشتراک آب شهرک مسکونی چیتگر،کلنگ زنی اجرای مخزن آب ۳۰هزار متر مکعبی که در تعهد شرکت توسعه و عمران چیتگر قرارداشت روز پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ وبا حضورریاست هیأت مدیره وچند تن از اعضاء هیأت مدیره ومدیران شرکت انجام شد.(مشاهده عکس…)